SU INVESTAVIMU SUSIJUSIOS RIZIKOS


Investavimas per UAB „Trečia diena“ („Bendrovė“) administruojamą sutelktinio finansavimo platformą www.rontgen.lt („Platforma“), kaip ir investavimas į kitus finansinius instrumentus, yra susijęs su rizikos prisiėmimu.

Platformos operatorius imasi priemonių su investavimu susijusioms rizikoms sumažinti, nustato kriterijus, pagal kuriuos atrenka projektus, kuriuos galima skelbti Platformoje, siekia užtikrinti projekto savininko įsipareigojimų vykdymą įkeičiamu turtu ir (ar) kitomis suteikiamomis užtikrinimo priemonėmis.

Vis dėlto, su investavimu susijusios rizikos išlieka ir dėl jų finansuotojas gali prarasti dalį ar visą per Platformą investuotą sumą ir (ar) Platformoje gautą grąžą. Atkreipiame dėmesį, kad per Platformą atliktoms investicijoms nėra taikoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams įstatyme numatyta draudimo apsauga.

Toliau nurodome pagrindines su investavimu Platformoje susijusias rizikas, kurias turėtumėte tinkamai įsivertinti.

Netinkamo projekto savininko ir (ar) užtikrinimo priemones pateikusių asmenų prisiimtų įsipareigojimų vykdymo rizika

Nors Bendrovė vertina projektų savininkų (ir užtikrinimo priemones pateikusių asmenų) patikimumą prieš paskelbdama konkretų projektą Platformoje, tai savaime negarantuoja, jog projekto savininkas visais atvejais tinkamai ir laiku vykdys sudarytą sutelktinio finansavimo sandorį. Gali pasitaikyti atvejų, kai dėl tam tikrų priežasčių (pvz., dėl papildomų nenumatytų darbų poreikio išsitęsia projekto įgyvendinimo terminas; išauga projekto įgyvendinimui būtinų išlaidų suma; netinkamai planuojami pinigų srautai; atsiranda neplanuotos aplinkybėms statybų darbų metu; netinkamai ar neefektyviai organizuojama įmonės veikla ir pan.), projekto savininkas visiškai ar iš dalies neįvykdys savo finansinių įsipareigojimų finansuotojams.

Bendrovė visuomet reikalauja, jog projekto savininkas savo įsipareigojimus finansuotojams užtikrintų papildomomis užtikrinimo priemonėmis. Tai sumažina netinkamo projekto savininko prisiimtų įsipareigojimų vykdymo riziką, tačiau jokiu būdu jos neeliminuoja. Todėl finansuotojai dėl to gali patirti nuostolių ir (ar) negauti norimos grąžos

Su įkeisto nekilnojamojo turto vertės mažėjimu susijusios rizikos

Įprastai finansuotojų investicijos į projektą yra užtikrinamos nekilnojamojo turto įkeitimu. Vis dėlto, gali pasitaikyti atvejų, kuomet projekto vykdymo eigoje arba siekiant išieškoti iš įkeisto nekilnojamojo turto, jo rinkos vertė sumažėja (pvz., dėl pasikeitusios mokestinės situacijos; dėl pasikeitusios ekonominės situacijos šalyje ar specifiškai – nekilnojamojo turto rinkoje; dėl nekilnojamojo turto pasiūlos didėjimo; dėl pasikeitusių kitų ekonominių rodiklių ir kt.). Sumažėjusi įkeisto nekilnojamojo turto rinkos vertė gali lemti, jog finansuotojai dėl to patirs nuostolių ir (ar) negaus norimos grąžos.

Taip pat, įkeistas nekilnojamasis turtas gali būti sugadinamas arba sunaikinamas (pvz., dėl gamtos ar stichinių nelaimių, taip pat tyčinės ar neatsargios žmogaus veiklos). Pastaruoju atveju Bendrovė įprastai reikalauja įkeičiamą nekilnojamąjį turtą apdrausti (apie tai skelbiama prie kiekvieno projekto) Bendrovė, kuri atstovauja finansuotojų interesus, naudai. Visgi, atskirais atvejais draudikai gali priimti sprendimą neišmokėti draudimo išmokos arba draudimo išmokos gali nepakakti projekto savininko įsiskolinimų visiškam įvykdymui.

Su išieškojimu iš įkeisto nekilnojamojo turto susijusios rizikos

Projekto savininkui tinkamai nevykdant savo finansinių įsipareigojimų, gali būti pradėtas išieškojimas iš finansuotojų naudai įkeisto nekilnojamojo turto. Vykdant išieškojimą gali būti susiduriama su turto likvidumo problema (turtą parduoti yra sunkiau nei buvo numatyta), o tai gali lemti tiek ilgesnį išieškojimo procesą, tiek ir mažesnę atgautiną sumą (kurios gali nepakakti visų projekto savininko įsiskolinimų padengimui).

Į ką turėtumėte papildomai atkreipti dėmesį

Prieš pradėdami investuoti turite tinkamai įvertinti savo investavimo patirtį, žinias, finansinę padėtį ir su investavimu susijusias rizikas. Jeigu manote, kad nesuprantate galimų rizikų, susijusių su sudaromu sutelktinio finansavimo sandoriu, apsvarstykite galimybę kreiptis į specialistus arba tokio sandorio nesudarykite. Taip pat rekomenduotume pasitarti su specialistais visais mokestiniais klausimais, kurie gali būti aktualūs Jums finansuojant Platformoje skelbiamus projektus.

Bendrovė neatsako už projekto savininko pateiktos informacijos teisingumą. Projekto aprašymas, informacija susijusi su projekto sąmata bei numatomomis pajamomis yra tik orientacinio pobūdžio ir gali kisti dėl įvairių rinkos sąlygų. Kiekvienas sutelktinio finansavimo sandoris gali turėti tik jam būdingų rizikų. Todėl siūlome finansuotojui įvertinti ne tik bendrųjų rizikų aprašymą, bet ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos konkrečiam sudaromam sutelktinio finansavimo sandoriui.

Platforma yra tik techninė priemonė, padedanti sutelktinio finansavimo šalims sudaryti sutelktinio finansavimo sandorius. Bendrovė neatsako prieš finansuotojus dėl jų prarastų investuotų sumų ir (ar) negautos tikėtinos grąžos. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Platformoje skelbiama statistinė informaciją apie praeityje sudarytus sutelktinio finansavimo sandorius nėra laikytinas patikimu rodikliu prognozuojant ateities investicijų grąžą. Jūs neturėtumėte pasikliauti jokiais praeities rezultatais kaip būsimų investicijų rezultatų garantija.